Wednesday, August 22, 2012

Shaikh Hassan al-Bannah praising Maktabah Salafiyyah in Birmingham